Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Thu chi Tài chính
Thông báo công khai dự toán thu chi năm 2023

Thông báo công khai dự toán thu chi năm 2023

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai công khai dự toán thu chi năm 2023

Xem thêm
Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2022

Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2022

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2022

Xem thêm
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2019-2020

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2019-2020

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:

Xem thêm
Thông báo về việc xây dựng báo cáo tổng kết chuẩn bị hội nghị CBVC năm 2019

Thông báo về việc xây dựng báo cáo tổng kết chuẩn bị hội nghị CBVC năm 2019

Thông báo số 1560/TB-ĐHNL-KHTC ngày 11/12/2019 của Nhà trường về việc xây dựng báo cáo tổng kết chuẩn bị hội nghị CBVC năm 2019

Xem thêm
Thông báo về việc chi tiền hỗ trợ cán bộ viên chức mua đồng phục nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường

Thông báo về việc chi tiền hỗ trợ cán bộ viên chức mua đồng phục nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường

Quyết định số 1415/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 7/10/2019 của Nhà trường về việc chi tiền cho cán bộ viên chức mua đồng phục nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường

Xem thêm
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:

Xem thêm