Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập Tốt nghiệp và Nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập Tốt nghiệp và Nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn TOYO Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời của Nghiệp đoàn TOYO ngày 10/2/2020

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-ĐNL-HTQT ngày19/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 11/3/2018 về phối hợp triển khai chương trình thực tập nghề tại Đan Mạch cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với các Công ty khách sạn của Nhật và thư mời đề ngày 20/12/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ thư mời của tổ chức EFUPIKO CHUBU CO.. LDT- Nhật Bản ngày 12/12/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào thư mời của Tổ chức NISSHO TRANDING CO...LDT- Nhật Bản ngày 05/12/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Tổ chức TENZANTENZANKOKUSAI KORRYO Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời đề ngày 20/10/2019

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 22/3/2019 về phối hợp triển khai chương trình thực tập nghề tại Đan Mạch cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Tổ chức KEIEI-JOHO SERVICE COOPERATIVE Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời đề ngày 25/9/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Tổ chức Sanjirushi Zyuzou Co, LTD Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời của Tổ chức Sanjirushi Zyuzou Co, LTD ngày 20/9/2019

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 22/3/2019 về phối hợp triển khai chương trình thực tập nghề tại Đan Mạch cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn Vinaeximco Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời của Nghiệp đoàn Vinaeximco ngày 10/9/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn Vinaeximco Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời của Nghiệp đoàn Vinaeximco ngày 10/9/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn TOYO Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời của Nghiệp đoàn TOYO ngày 25/8/2019

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch năm 2019

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch năm 2019

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 22/3/2019 về phối hợp triển khai chương trình thực tập nghề tại Đan Mạch cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Xem thêm