Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào thư mời của Tổ chức Maru Ryo INC- Nhật bản ngày 15/8/2019 về việc mời 02 sinh viên của trường Đại học Nông Lâm sang thực tập tốt nghiệp

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Tổ chức KEIEI-JOHO SERVICE COOPERATIVE Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời đề ngày 15/7/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại ISRAEL năm 2019

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại ISRAEL năm 2019

Căn cứ vào thư mời của Trung tâm đào tạo Nông nghiệp Quốc tế Agrostudies, Israel đề ngày 05/8/2019 về việc mời sinh viên trường Đại học Nông Lâm tham gia chương trình thực tập tốt nghiệp và thực tập nghề nghiệp

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 22/3/2019 về phối hợp triển khai chương trình thực tập nghề tại Đan Mạch cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với các Công ty khách sạn của Nhật Bản và thư mời đề ngày 18/7/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại ISRAEL năm 2019

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại ISRAEL năm 2019

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Trung tâm đào tạo Nông nghiệp Quốc tế AICAT, Israel ký kết ngày 12/11/2012 về phối hợp triển khai chương trình thực tập nghề tại Israel cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn JOB SUPPORT-Nhật Bản ngày 20/01/2018 và Thư mời đề ngày 15/7/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập Tốt nghiệp và Nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập Tốt nghiệp và Nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Tổ chức KEIEI-JOHO SERVICE COOPERATIVE Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời đề ngày 15/7/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Australia

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Australia

Căn cứ vào Thư mời của Tổ chức IRE Agricultural Worldwide, Australia ngày 05/7/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập Nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập Nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Tổ chức BUSINESS MANAGEMENT COOPERATIVE Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời đề ngày 20/6/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và rèn nghề tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và rèn nghề tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn SAKURA Nhật Bản ngày 20/01/2018 và Căn cứ vào thư mời của Nghiệp đoàn SAKURA ngày 15/5/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn NBC KYODO KUMIAI Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời đề ngày 20/5/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Hiệp hội hỗ trợ du học sinh, sinh viên CHIKYUJIN Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời đề ngày 15/5/2019

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch năm 2019

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch năm 2019

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 11/3/2018 về phối hợp triển khai chương trình thực tập nghề tại Đan Mạch cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch năm 2019

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch năm 2019

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 20/3/2018 về phối hợp triển khai chương trình thực tập nghề tại Đan Mạch cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và rèn nghề tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và rèn nghề tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn TOYO Nhật Bản ngày 20/01/2018 và căn cứ vào thư mời của Nghiệp đoàn TOYO ngày 01/5/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn TOYO Nhật Bản ngày 20/01/2018

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Australia

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Australia

Căn cứ vào Thư mời của Tổ chức IRE Agricultural Worldwide, Australia ngày 14/5/2019

Xem thêm