Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Hoa Kỳ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Hoa Kỳ

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Hoa Kỳ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Hoa Kỳ

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Hoa Kỳ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Hoa Kỳ

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Hoa Kỳ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Hoa Kỳ

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Hoa Kỳ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Hoa Kỳ

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Hoa Kỳ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Hoa Kỳ

Căn cứ Thư mời của Tổ chức trao đổi sinh viên QUốc tến toàn cầu Hoa Kỳ

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và rèn nghề tại ISRAEL

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và rèn nghề tại ISRAEL

Căn cứ Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm và Trung tâm đào tạo Nông nghiệp Quốc tế ARAVA (CAICAT) củ Israel

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghệ nghiệp tại Israel

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghệ nghiệp tại Israel

Căn cứ Biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm và Trung tâm đào tạo Nông nghiệp Quốc tế ARAVA (AICAT) của Israel

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Hoa Kỳ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Hoa Kỳ

Căn cứ Thư mời ngày 25/02/2016 của Tổ chức trao đổi sinh viên Quốc tế toàn cầu Hoa Kỳ

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Hòa Kỳ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Hòa Kỳ

Căn cứ Thư mời của Tổ chức trao đổi sinh viên Quốc tế toàn cầu Hòa Kỳ

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Hòa Kỳ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Hòa Kỳ

Căn cứ Thư mời ngày 16/12/2015 của Tổ chức trao đổi sinh viên Quốc tế an toàn cầu Hoa Kỳ

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Mỹ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Mỹ

Căn cứ thư mời ngày 26/11/2015 của Tổ chức trao đổi sinh viên quốc tế toàn cầu

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề tịa Israel

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề tịa Israel

Căn cứ Thư mời thực tập nghề của Trung tâm đào tạo Nông nghiệp Quốc tế ARAVA tại Israel (AICAT)

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Mỹ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Mỹ

Căn cứ Thư mời ngày 02/02/2015 của Tổ chức trao đổi sinh viên quốc tế dân cầu (WISE)

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Mỹ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Mỹ

Căn cứ thư mời ngày 20/01/2015 của Chương trình chia sẻ Giáo dục nông nghiệp Mỹ

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Mỹ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Mỹ

Căn cứ Thư mời ngày 20/01/2015 của Chương trình chia sẻ Giáo dục nông nghiệp Mỹ

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Mỹ

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại Mỹ

Căn cứ Thư mời ngày 20/01/2015 của Chương trình chia sẻ Giáo dục nông nghiệp Mỹ

Xem thêm