Banner
Trang chủ → Văn bản

Thông báo về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước chi tiết năm 2013

Đăng lúc: 21/12/2012 16:00 - Lượt xem: 1

Tài liệu: Download

Thông báo số 1170/TB-KHTC ngày 21/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước chi tiết năm 2013.

THÔNG BÁO

Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước chi tiết năm 2013

                  Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị

 

Căn cứ Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Công văn số 1572/ĐHTN-KHTC ngày 10/12/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước chi tiết năm 2013;

Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường thực hiện các công việc cụ thể như sau:

1. Hoàn thành các mẫu biểu về các nhiệm vụ do đơn vị mình đảm nhiệm (file mẫu được gửi qua email cho các đơn vị hoặc có thể tải tại địa chỉ: http://tuaf.edu.vn/ phong ke hoach tai chinh):     

       - Phòng QLKH&QHQT: Biểu mẫu số C07, C09, C12, C13, C14, C16, PL1.

       - Phòng Đào tạo: Biểu mẫu số: 01, 02, 03, T07, C03, C04 mục I, C06.

       - Phòng QLĐT SĐH: Biểu mẫu số: 01, 02, 03, C04 mục II.

       - Phòng HC-TC: Biểu mẫu số: 01 mục VII, 04.

       - Trung tâm LKĐTQT: Biểu mẫu số: 07, T02, T03, T07, C03 mục III.

       - Các trung tâm: TT NC LN vùng núi phía Bắc, TT TNMT miền núi, TT NC cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc, TT NC và PT NLN miền núi phía Bắc, viện KHSS: Biểu mẫu T04.

 - Trung tâm NN&THƯD: Biểu mẫu số T07.

 - Khoa KHCB: Biểu mẫu số T07.

 - Phòng QTPV: Biểu mẫu số 06, C06, C10, C11, C17.

 - VP Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN: Biểu mẫu số C15.

          2. Tất cả các khoa, phòng ban và các đơn vị trực thuộc nhà trường xây dựng chi tiết bản kế hoạch và kinh phí triển khai năm 2013 các hoạt động chuyên môn (mẫu C08). Từ năm 2013 các kinh phí triển khai hoạt động của các đơn vị phải nằm trong dự toán năm 2013.

          Các đơn vị gửi bản báo cáo về phòng kế hoạch tài chính (gặp ông Dương) trước ngày 27/12/2012 và bản mềm về địa chỉ email: taivu.tuaf@yahoo.com.vn.    

          Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với phòng kế hoạch tài chính để cùng giải quyết. Điện thoại: 3 852 913.              

     Nơi nhận :                                                                          HIỆU TRƯỞNG

     - Như trên;                                                                                 (Đã ký)

     - BGH (Báo cáo);                                                                TS. Trần Văn Điền     

     - Lưu VT, KHTC.    

CÁC VĂN BẢN KHÁC
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: