Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Hỗ trợ chi phí học tập

Danh sách hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2015-2016 đến hết kỳ I năm học 2016-2017

03/05/2016 09:15 - Xem: 996
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

BÀI VIẾT LIÊN QUAN