Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Sổ tay sinh viên

Sổ tay sinh viên Khóa 55

05/09/2023 14:05 - Xem: 933

1. Lời nói đầu - Mục lục  xem tại đây

2. Quy chế đào tạo, Công tác HSSV

- Quy chế Đào tạo trình độ đại học xem tại đây

- Quy chế công tác người học xem tại đây

- Quy định về công tác QLSV nội, ngoại trú xem tại đây

- Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ  xem tại đây

- Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho SV xem tại đây

- Quy định miễn, giảm học phí cho sinh viên xem tại đây

- Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên xem tại đây

- Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên  xem tại đây

3. Các mẫu đơn phòng Đào tạo

Các mẫu đơn đăng ký học xem tại đây

Các mẫu đơn liên quan đến điểm xem tại đây

4. Các mẫu đơn phòng CT HSSV  http://tuaf.edu.vn/bai-viet/cac-loai-mau-giay-xac-nhan-danh-cho-sinh-vien-6784.html

Quy trình đăng ký học trực tuyến xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN