Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án của NCS. Trương Thành Nam

30/11/2023 16:36 - Xem: 1108

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

- Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tiềm năng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”.

- Ngành:                    Quản lí đất đai

- Mã số:                     9.85.01.03

- Họ và tên NCS: Trương Thành Nam

- Khóa đào tạo:    Năm 2016 - 2019

- Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

  - Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Xác định được tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp theo  hướng hàng hóa trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

            Lựa chọn và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp cho 04 loại cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với đặc tính, tính chất đất đai của huyện Định hóa gồm: Lúa Bao thai, cây Ngô, cây Chè, và cây Quế, làm cơ sở cho quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững. Trên cơ sở đánh giá thích hợp đất đai và các điều kiện sản xuất đã xác định được diện tích phát triển các loại cây trồng đến năm 2030 như sau: Lúa Bao thai 2.000 ha; Ngô 1.200 ha; Chè 3.000 ha và Quế 5.000 ha.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

- Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bổ sung vào phương pháp luận về đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất bền vững.;

- Bổ sung cơ sở dữ liệu về đất đai, tiềm năng đất đai, khả năng thích hợp với một số cây trồng hàng hóa phục vụ cho quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

- Cần tiếp tục có những nghiên cứu sâu hơn về chất lượng chất dinh dưỡng trong đất của các loại hình sử dụng đất theo từng khu vực của huyện Định Hóa nhằm bổ sung chỉ tiêu định lượng phục vụ đánh giá hiệu quả cao nhất về mặt môi trường.

 

 

 

 

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

 

- Dissertation title: Research on the potential of agricultural land in the direction of commodity production in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province.

- Major: Land Management

- Code: 9.85.01.03

- Ph.D. Student: Truong Thanh Nam

- Duration: 2016 - 2019

- Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Ngoc Nong

- Training Institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University

 

The new Findings of the Dissertation

Identifying land potential for commodity-oriented agricultural production in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province.

Select and propose agricultural land use directions for 04 types of crops in the direction of commodity production suitable to the characteristics and land properties of Dinh Hoa district including: Bao Thai rice, Maize, Tea, and Cinnamon, as the basis for the process of restructuring the agricultural industry towards efficiency and sustainability. On the basis of appropriate assessment of land and production conditions, the area for crop development by 2030 has been determined as follows: Bao Thai rice 2,000 hectares; Corn 1,200 hectares; Tea 3,000 hectares and cinnamon 5,000 hectares.

Applications, possibility of application in practice or open issues that need continue research

- The research results of the dissertation provide a scientific basis for proposing the use of agricultural production land in a commodity-oriented manner, supplementing the methodology of assessing land potential to serve land use planning in a sustainable way.

- Supplementing the database on land, land potential, and suitability for some commodity crops to serve the effective management and use of land resources of Dinh Hoa district, Thai Nguyen province.

- It is necessary to continue to have more in-depth research on the quality of nutrients in soil of different types of land use in each area of Dinh Hoa district to supplement quantitative indicators to serve the highest efficiency assessment in terms of environment.

1. Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS. Trương Thành Nam

2. Báo cáo tóm tắt bằng tiếng anh của NCS. Trương Thành Nam

3. Báo cáo tóm tắt bằng tiếng việt của NCS. Trương Thành Nam

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Trương Thành Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN