Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án của NCS. Trần Nhật Thắng

30/11/2023 17:03 - Xem: 260

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài Luận án Tiến sĩ: “Tình hình nhiễm sán lá đường tiêu hóa và bệnh do sán lá tuyến tụy Eurytrema spp. gây ra ở trâu, bò tại tỉnh Tuyên Quang”.

Ngành: Ký sinh trùng & Vi sinh vật học thú y; Mã số: 9.64.01.04

Họ và tên NCS: Trần Nhật Thắng

Khóa đào tạo: Năm 2020 - 2023

Người hướng dẫn khoa học:  GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

                                                  TS. Phạm Diệu Thùy

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã có những kết luận về những kết quả mới như sau:

Xác định được trâu, bò ở tỉnh Tuyên Quang nhiễm sán lá đường tiêu hóa với tỷ lệ là 37,49% (biến động từ 30,29% đến 46,29%) qua xét nghiệm phân.

Định danh được loài sán lá tuyến tụy E.cladorchis E.coelomaticum ký sinh trên trâu, bò bằng kỹ thuật hình thái học và kỹ thuật sinh học phân tử.

Xác định được tỷ lệ nhiễm bệnh sán lá tuyến tụy trên trâu, bò nuôi ở 5, huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang là 22,70% ở trâu và 17,35% ở bò qua xét nghiệm phân.

Xác định được loài ốc cạn Bradybaena similaris là vật chủ trung gian thứ nhất, 2 loài châu chấu Conocephalus maculatus Conocephalus chinensis là vật chủ trung gian thứ hai của sán lá tuyến tụy Eurytrema spp. tại tỉnh Tuyên Quang.

Xác định được các triệu chứng lâm sàng, một số chỉ tiêu huyết học, sinh hóa máu, bệnh tích đại thể và vi thể của trâu, bò mắc bệnh sán lá tuyến tụy. Đây là cơ sở để khuyến cáo cho công tác chẩn đoán bệnh sán lá tuyến tụy ở trâu, bò.

Xác định được hiệu lực và độ an toàn của 3 liều thuốc điều trị bệnh sán lá tuyến tụy, trong đó thuốc praziquantel liều 18 mg/kg T.T có hiệu lực tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, bò cao (100%) và an toàn.

Đề xuất được 6 biện pháp phòng chống tổng hợp bệnh sán lá tuyến tụy trên trâu, bò tại tỉnh Tuyên Quang.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

            Là công trình nghiên cứu toàn diện và có hệ thống về bệnh sán lá đường tiêu hóa, bệnh sán lá tuyến tụy ở trâu, bò; xác định được loài vật ký sinh, vật chủ trung gian và tình hình nhiễm sán lá tuyến tụy trên trâu, bò tại tỉnh Tuyên Quang.

            Xác định được triệu chứng, bệnh tích điển hình của trâu, bò mắc bệnh sán lá tuyến tụy. Đây là cơ sở khoa học giúp cán bộ thú y và người chăn nuôi trâu, bò chẩn đoán, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời.

            Là cơ sở khoa học để khuyến cáo người chăn nuôi trâu, bò áp dụng các biện pháp phòng trị bệnh sán lá đường tiêu hóa nói chung và bệnh sán lá tuyến tụy nói riêng, hạn chế tỷ lệ nhiễm và tác hại do sán lá tuyến tụy ở trâu, bò gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe đàn trâu, bò từ đó giảm thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.

            Kết quả đề tài luận án là tài liệu tham khảo có giá trị trong đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các trường Đại học, Cao đẳng và Viện nghiên cứu chuyên ngành.

            * Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

            Nghiên cứu sâu về vật chủ trung gian của sán lá tuyến tụy, về hiệu lực của thuốc tẩy đối với ấu trùng sán lá tuyến tụy, về khả năng kháng thuốc của loài sán lá này…là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới.

 

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: "Study on gastrointestinal trematode infection and the disease caused by Eurytrema spp. in buffalo and cattle herds in Tuyen Quang province”.

Speciality: Veterinary Parasitology & Microbiology; Code: 9.64.01.04

Name of Ph.D candidate:  Tran Nhat Thang

Training course: 2020 - 2023

Scientific Supervisors: 1. Prof. Dr. Nguyen Thi Kim Lan

                                        2. Dr.  Pham Dieu Thuy

Training institution: University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University 

 

NEW FINDINGS  OF THE DISSERTATION

The dissertation has concluded with new results as follows:

The average prevalence of gastrointestinal trematode infection in buffaloes and cattle in Tuyen Quang province was 37,49%, ranging from 30,29% to 46,29%, as determined through fecal testing.

Pancreatic trematode species, identified as E. cladorchis and E. coelomaticum, parasitized buffaloes and cattle using morphological and molecular techniques.

The average prevalence of Eurytrematosis was 22,70% in buffaloes and 17,35% in cattle through fecal testing.

The land snail Bradybaena similaris was identified as the first intermediate host, and the two grasshopper species Conocephalus maculatus and Conocephalus chinensis were identified as the second intermediate hosts of Eurytrema spp. in Tuyen Quang province.

The dissertation determined the clinical symptoms, hematological parameters, blood biochemistry, gross and microscopic lesions of buffaloes and cattle infected with Eurytrematosis. This forms the basis for recommending disease diagnostic activities.

The effectiveness and safety of three doses of Praziquantel medicine were determined in treating Eurytrematosis. The praziquantel medicine at a dose of 18 mg/kg B.W. demonstrated high efficacy (100%) and safety in deworming pancreatic flukes in buffaloes and cattle.

Six integrated prevention measures for Eurytrematosis in buffaloes and cattle in Tuyen Quang province were proposed.

APPLICABILITY IN PRACTICE AND ISSUES NEED TO CONTINUE STUDYING

* Applicability in practice

This is a comprehensive and systematic study on gastrointestinal trematode disease in general and Eurytrematosis in particular in buffaloes and cattle, including the identification of Eurytrema species, intermediate hosts, prevalence, and infection intensity of Eurytrema spp. in buffaloes and cattle herds in Tuyen Quang province.

 Typical symptoms and lesions, as well as some hematological parameters of buffaloes and cattle infected with Eurytrematosis, were determined. These findings form a scientific basis to help veterinarians, buffalo and cattle owners diagnose and detect the disease early and treat it in time.

This provides a scientific basis to recommend buffalo and cattle owners to apply preventive measures against gastrointestinal trematode infection in general and Eurytrematosis in particular, to limit the prevalence and impact caused by Eurytrematosis, contributing to the health protection of buffalo and cattle herds, thereby reducing economic losses for husbandry owners.

The results of the dissertation are valuable references in training and scientific studies at universities, colleges, and specialized research institutes.

 * Unresolved issues that need further research

Unresolved issues that need further research include studying deeply the intermediate hosts of Eurytrema spp., the efficacy of anthelmintic medicine in Eurytrema larvae, and the drug resistance exhibited by this fluke species in the coming time.

1. Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS. Trần Nhật Thắng

2. Báo cáo tóm tắt bằng tiếng anh của NCS. Trần Nhật Thắng

3. Báo cáo tóm tắt bằng tiếng việt của NCS. Trần Nhật Thắng

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Trần Nhật Thắng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN