Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách
Công văn niêm yết danh sách sinh viên nộp hồ sơ bổ sung xin miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội từ học kỳ II năm học 2018-2019

Công văn niêm yết danh sách sinh viên nộp hồ sơ bổ sung xin miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội từ học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ hồ sơ của sinh viên đề nghị xin miễn giảm học phí; Trợ cấp xã hội; Hỗ trợ chi phí học tập của các khoa, VP CTTT, phòng CT HSSV đã tiến hành rà soát, xác định đối tượng sinh viên được hưởng chế độ chính sách kỳ II năm học 2018-2019

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quynăm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quynăm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2018-2019 họp ngày 22/10/2018

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2018-2019 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2018-2019 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019

Nhà trường đề nghị BCN các Khoa, VP CTTT chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến, hướng dẫn sinh viên thuộc đối tượng: miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội nộp hồ sơ xin hưởng chế độ chính sách kỳ I năm học 2018-2019

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập bổ sung kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập bổ sung kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập bổ sung kỳ II năm học 2017-2018 họp ngày 10/8/2018

Xem thêm
Công văn niêm yết danh sách sinh viên miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017-2018

Công văn niêm yết danh sách sinh viên miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017-2018

Căn cứ hồ sơ của sinh viên đề nghị xin miễn giảm học phí; Trợ cấp xã hội; Hỗ trợ chi phí học tập của các Khoa, Văn phòng CTTT, phòng CTHSSV đã tiến hành rà soát hồ sơ, xác định đối tượng sv được hưởng chế độ chính sách kỳ II năm học 2017-2018

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy (đợt 1)

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy (đợt 1)

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2017-2018 họp ngày 27/3/2018

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2017-2018 họp ngày 06/10/2017

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh- Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86 về quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí

Xem thêm
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

Xem thêm
Công văn niêm yết danh sách sinh viên khóa 49 miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2018-2018

Công văn niêm yết danh sách sinh viên khóa 49 miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2018-2018

Căn cứ hồ sơ của sinh viên đề nghị xin miễn giảm học phí; Trợ cấp xã hội; Hỗ trợ chi phí học tập của các Khoa và văn phòng CT ĐTCLC, phòng CT HSSV đã tiến hành rà soát, xác định đối tượng và lập danh sách các sinh viên được hưởng chế độ chính sách trên

Xem thêm
Quyết định về việc trợ cấp xã hội năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc trợ cấp xã hội năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ Ii năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 45

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ Ii năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 45

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Ii năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 45 họp ngày 10/7/2017

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-HSSV ngày 02/4/2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy dài hạn

Xem thêm
Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên kỳ I năm học 2016-2017

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên kỳ I năm học 2016-2017

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, các Trung tâm, phòng chức năng có liên quan thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-HSSV ngày 02/4/2013 của Hiệu trưởng ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm